khái niệm dịch vụ - Giang Tô Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

khái niệm dịch vụ

khái niệm dịch vụ - sản phẩm tốt nhất của tốt nhất, vượt quá mong đợi

     Công ty đã thành lập 8 chi nhánh tiếp thị bao gồm các thị trường quốc gia, với 110 chi nhánh bán hàng trực tiếp thuộc thẩm quyền, đạt "không khoảng cách" giao tiếp giữa công ty và khách hàng. Tại châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi, Đông Nam Á, Trung Đông và các nước khác, việc thành lập một số thị "nút" để đạt được thế giới!

     Chúng tôi cũng cung cấp: vật tư, phụ kiện, quy hoạch nhà máy, hoàn toàn bộ thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật, kho bãi, thủ tục hải quan, vận chuyển, tập hợp đầy đủ các dịch vụ.