ஸ்டீல்-மரம் கதவை உபகரணங்கள் - ஜியாங்சு Julong CNC இயந்திரம் கருவி கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின்

ஸ்டீல்-மரம் கதவை உபகரணங்கள்

முகப்பில் பரிமாற்ற இயந்திரம்

முகப்பில் பரிமாற்ற இயந்திரம்

பஞ்ச் அச்சு

வளைக்கும் எந்திரம்

TIFF infomation

நியூமேடிக் மடிப்பு இயந்திரம்

தட்டு வெட்டுதல் இயந்திரம்

தட்டு வெட்டுதல் இயந்திரம்

பஞ்ச் அச்சு

பஞ்ச் அச்சு

சூளை

சூளை

தூள் தெளித்தல் இயந்திரம்

தூள் தெளித்தல் இயந்திரம்

தானியங்கி Baler

தானியங்கி Baler

குளிர் செய்தியாளர்

குளிர் செய்தியாளர்

போரிங்

போரிங்

நிலையான ஜெனரேட்டர்

நிலையான ஜெனரேட்டர்

புஷ் அட்டவணை ஸல்

புஷ் அட்டவணை ஸல்