වානේ-ලී දොර උපකරණ - Jiangsu Julong සඳහා CNC යන්ත්ර මෙවලම Co., Ltd.

වානේ-ලී දොර උපකරණ

කුහුලින් මාරු යන්ත්රය

කුහුලින් මාරු යන්ත්රය

පුස් ඕනැතරම්

යටත්වීම යන්ත්රය

ලබාගත් TIFF සැගවිය යුතු

වායව නවන යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

පුස් ඕනැතරම්

පුස් ඕනැතරම්

අවන්

අවන්

කුඩු ඉසීම යන්ත්රය

කුඩු ඉසීම යන්ත්රය

ස්වයංක්රීය baler

ස්වයංක්රීය baler

සීතල මාධ්ය

සීතල මාධ්ය

කම්මැලි

කම්මැලි

ස්ථිතික ජනකය

ස්ථිතික ජනකය

තල්ලුව වගුව කියත්

තල්ලුව වගුව කියත්