මල නොබැඳෙන වානේ දොර උපකරණ - Jiangsu Julong සඳහා CNC යන්ත්ර මෙවලම Co., Ltd.

මල නොබැඳෙන වානේ දොර උපකරණ

යටත්වීම යන්ත්රය

යටත්වීම යන්ත්රය

මැලියම් යන්ත්රය

මැලියම් යන්ත්රය

冲床 පන්ච්

පන්ච්

smartcapture

ලේස් යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

cof

නම්ය පුස්

දොර රාමු වැඩියෙන් සමාන යන්ත්රයක්

දොර රාමු වැඩියෙන් සමාන යන්ත්රයක්

ත්රී-සිලින්ඩර යටත්වීම යන්ත්රය

ත්රී-සිලින්ඩර යටත්වීම යන්ත්රය

යටත්වීම මරුට

යටත්වීම මරුට

කුහුලින් එම්ෙබොසිං යන්ත්රය

කුහුලින් එම්ෙබොසිං යන්ත්රය

acade මාධ්ය

කුහුලින් මාධ්ය

පුස් ඕනැතරම්

පුස් ඕනැතරම්