තඹ දොර උපකරණ - Jiangsu Julong සඳහා CNC යන්ත්ර මෙවලම Co., Ltd.

තඹ දොර උපකරණ

ත්රී-සිලින්ඩර යටත්වීම යන්ත්රය

තුනක් සිලින්ඩර් නැවුම්කරු

යටත්වීම යන්ත්රය

යටත්වීම යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

පුස් ඕනැතරම්

පුස්

පන්ච්

පන්ච්

කැටයම් යන්ත්රය

කැටයම් යන්ත්රය

අවන්

අවන්

අවන්

සඳහා CNC සැලසුම් යන්ත්රය

තහඩු කැපීම යන්ත්රය

වතුර ටැංකිය

cof

යටත්වීම පුස්

ඉසින සිතුවම් යන්ත්රය

කුඩු ඉසීම යන්ත්රය