ഓണർ - ജിയാൻങ്ങ്സു ജുലൊന്ഗ് എസ്എല് മെഷീൻ ടൂൾ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ബഹുമതി

ദ്൭അച്൦എബ്ദ്-൧ച൫-൪൭൫൬-ബ്ഫ്൦൫-൫എഫെബ്൦൮അച്ദ്൬൬
൯൧൪൨അ൮അ൩-൫ചെ൩-൪൭൧അ-അ൫൧൯-ബ്ദ്൧എ൬൪ദെ൨൦൨൮
൧൯൯൧൪൩ദ്ബ്-൫൧ഫ്൯-൪൮൭ഫ്-൮൩അ൮-൯൪൭ഫ്ദ്ച്ബബ്൬൭ബ്
൯൨൯എ൫൩എ൩-ബ്ദ്൭൬-൪ഫെ൮-൮൭൮൮-ബ്൧൬ഫ്൮൧൮൯ബ്൪൧ച്
൫൮൫എ൬ച൮-൬൫൩ബ്-൪൪൬ഫ്-ബ്ബ൭-൩൪ദ്൯എഫ്൭ബ്ച്൧അ൯