ឧបករណ៍ទ្វារមហាផ្ទៃ - ខេត្ត Jiangsu Julong ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC Co. , Ltd

ឧបករណ៍ទ្វារមហាផ្ទៃ

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

ម៉ាស៊ីនកាត់ចាន

ម៉ាស៊ីនកាត់ចាន

កណ្តាប់ដៃ

កណ្តាប់ដៃ

សណ្តាប់ TIFF & ‧;

ម៉ាស៊ីនផ្នត់ pneumatic

កាសែតត្រជាក់

កាសែតត្រជាក់

ម៉ាស៊ីនផ្ទេរមុំក្តៅ

ម៉ាស៊ីនផ្ទេរមុំក្តៅ

ផ្សិតកណ្តាប់ដៃ

ផ្សិតកណ្តាប់ដៃ

ម៉ាស៊ីនតន្ត្រី

ម៉ាស៊ីនតន្ត្រី

កិនចុង

កិនចុង

ឃើញតារាងការជំរុញ

ឃើញតារាងការជំរុញ

ផ្សិត

ផ្សិត