ទង់ដែងឧបករណ៍ទ្វារ - ខេត្ត Jiangsu Julong ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC Co. , Ltd

ឧបករណ៍ទ្វារស្ពាន់

ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំងបីពត់កោង

Bender ស៊ីឡាំងបី

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

ម៉ាស៊ីនកាត់ចាន

ម៉ាស៊ីនកាត់ចាន

ផ្សិតកណ្តាប់ដៃ

ផ្សិត

កណ្តាប់ដៃ

កណ្តាប់ដៃ

ម៉ាស៊ីន engraving

ម៉ាស៊ីន engraving

ល

ល

ម៉ាស៊ីនផែនការជនជាតិម្យ៉ាងវិញទៀត CNC

ម៉ាស៊ីនកាត់ចាន

ធុងទឹក

cof

ផ្សិតពត់កោង

បាញ់ម៉ាស៊ីនគំនូរ

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម្សៅ